การป้องกันการทุจริต
  • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

-ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-ITA-ประจำปี 2565

-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566

-รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

  • ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2566-2570
  • รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริต

-รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต-ปี-2566-รอบ-6-เดือน

-รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2565

-รายงานการติดตามแผนป้องกันการทุจริต-ปี-2564

-รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตปี 2563
  • มาตรการการป้องกันการทุจริต
-มาตรการการป้องกันการขัดผลประโยชน์ทับซ้อน
-มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
-มาตรการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน