แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานติดตามประเมินแผน
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

1.ปกแผน

  • แผนดำเนินงานประจำปี 2563
  • รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562
2.คำนำ
1.ปก
1.ปก
3.ส่วนที่-1
2.แผนดำเนิน-บทนำ
2.สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตาม
4.ส่วนที่-2
3.สารบัญแผนดำเนินงาน
3.ประกาศ-อบต-อีแพลน
5.ส่วนที่-3
4.บัญชีสรุปแผนดำเนินงาน
4.ผลการประเมินโครงการ
6.ส่วนที่-4
5.ยุทธศาสตร์ที่-1
5.ยุท-1-ข้อบัญญัติ
7.ยุทธศาสตร์ที่-1
6.ยุทธศาสวตร์ที่-2
6.ยุทธศาสตร์ที่-2-5-งบข้อบัญญัติ
8.ยุทธศาสตร์ที่_2
7.ยุทธศาสตร์ที่-3
7.ยุท-1-งบอื่น-ๆ
9.ยุทธศาสตร์ที่_3
8.ยุทธศาสตร์ที่-4
8.บัญชีครุภัณฑ์
10.ยุทธศาสตร์ที่_4
9.ยุทธศาสตร์ที่-5
9.งบค้างจ่าย
11.ยุทธศาสตร์ที่_5
10.บัญชีโครงการของหน่วยงาน
10.งบไม่ได้ดำเนินการ
12.ผ.-02-เกินศักยภาพ
11.บัญชีครุภัณฑ์
11.งบโอนตั้งใหม่
13.ผ.-03
 
12.แบบกรม

14.บัญชีสรุป

 
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2665 (แก้ไขฉบับที่ 1-2562)
   
1.ปกแผน
   
2.บัญชีสรุป
   

3.ยุทธศาสตร์ที่-1

   
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2665 (แก้ไขฉบับที่ 2-2562)
   
1.ปกแผน
   
2.บัญชีสรุป
   
3.ยุทธศาสตร์ที่-1
   
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2665 (แก้ไขฉบับที่ 3-2563)
   
1.ปกแผน
   

2.บัญชีสรุป

   
3.ยุทธศาสตร์ที่-1
   
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2665 (แก้ไขฉบับที่ 4-2563)
   
1.ปกแผน
   
2.บัญชีสรุป
   
3.ยุทธศาสตร์ที่-1