โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
กองช่าง อบต.ทุ่งกว๋าว ได้ดำเนินการออกสำรวจ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหลวง หมู่ที่ 13 จำนวน 4 จุด ทั้งนี้หากไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านชำรุด กรุณาแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน หรือ ส.อบต. ในหมู่บ้านเพื่อให้ทางผู้ใหญ่บ้านทำเรื่องขอซ่อมแซมมายัง อบต.ทุ่งกว๋าว ต่อไป
แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว วันจันทร์ หมู่ที่ 1, 13, 3, 11 วันอังคาร หมู่ทีี่ 7, 9 วันพุธ หมู่ที่ 2, 10, 12 วันพฤหัสบดี หมู่ที่ี 4, 5 วันศุกร์ หมู่ที่ 6, 8, 14 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ครัวเรือนละ 20 บาท/เดือน
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย คือ นายผัด ทาสิทธิ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 10 บ้านหัวทุ่งตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการสนับสนุนพัฒนาการผลิตการบริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดความรู้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทุ่งกว๋าว
โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
บ้านหัวทุ่งหมู่ 10 ต.ทุ่งกว๋าว ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัดรองชนะเลิศอันดับที่สอง
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมวินัยจราจร