วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลพะราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรผู้เลื้ยงให้สามารถดูแลสัตว์เลิ้ยงปลอดภัยและปลอดโรค
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตำบลทุ่งกว๋าว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
โครงการ "ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน"