การมอบรถเข็นคนพิการและรถสามล้อมือโยก  
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2563  
โครงการอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิด ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  
โครงการอบรมพืชสมุนไพรเพื่อเป็นอาหารและยารักษาโรค  
โครงการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33  
โครงการบ้านนี้มีรัก คนพิการปลูกผักกินเอง โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ตำบลทุ่งกว๋าว  
โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Vovid-19)  
งานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง 23 ธันวาคม 2562  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว๋าว ประจำปี 2563  
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2563  
งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกิจกรรมดังกล่าวบูรณาการร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สภ.เมืองปาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง โดยกำหนดเป็นจุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ขอให้ทุกท่านเดินทางไป-กลับ โดยสวัสดิภาพ !!!อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่าง ขอบคุณครับ  
ันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในช่วงเย็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน  
วันที่ 28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ ชาติ แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ  
วันที่ 17 กันยายน 2563 นายนวพล จะงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปลายนา หมู่ที่ 7 และงานปรับปรุงระบบประปาบ้านถ้ำ หมู่ที่ 1
 
โครงการเยาวชนทุ่งกว๋าวเข้าใจเอดส์  
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด  
วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พศ.๒๕๖๓ นายสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมนางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน นายนวพล จะงาม นายองค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว และนายประเสริฐ ต่อเขต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(อุทกกภัย)หมู่ที่ ๗ บ้านปลายนาและหมู่ที่ ๙ บ้านเฮี้ย ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เดือนสิงหาคม  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์  
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กน่าอยู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาพัฒนามนุษย์  
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผล กระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อบต.ทุ่งกว๋าว  
โครงการอบรมสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ  
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ  
โครงการ ๙ ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง  
โครงการป้องกันและควบคุมโรค  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว๋าว  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจาณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563, พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563