โครงการสร้างอาชีพใหม่ให้สตรีและครอบครัว หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้า วันที่ 15 มีนาคม 2564-8 พฤษภาคม 2564
การจ้างงานคนพิการ มาตรา33
โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564
ชมรมคนพิการตำบลทุ่งกว๋าวร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
กองทุนหลักประกันสุข อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ชมรมคนพิการตำบลทุ่งกว่าว จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและจิตใจของคนพิการ วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ หอประชุม อบต.ทุ่งกว๋าว
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าวและผลงานนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 23 ,24 และ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวดำเนินการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหหน้าที่รักษษความปลอดภัยที่เลือกตั้ง) ประจำเขตเลือตั้งที่ 1 - 14 จำนวน 16 หน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เดินรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 - 14 เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านถ้ำ หมู่ 1 บ้านทุ่งข่วง หมู่ 2 และบ้านจ๋ง หมู่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
12​ ต.ค.​64​ ทีมควบคุมโรค​ อบต.ทุ่งกว๋าว​ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเขื้อบ้านผู้ป่วย​โควิด วัด​ และตลาดสดบ้านปลายนา​
คณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุดที่1 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำและอสม. ลงพื้นที่หมู่ที่ 4บ้านจ๋งเพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างการกักตัว
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านทุ่งข่วง หมู่ 2 บ้านทุ่งแท่น หมู่ 3 บ้านทุ่งปง หมู่ 6 บ้านปลายนา หมู่ 7 บ้านเฮี้ย หมู่ 9 บ้านหัวทุ่ง หมู่ 10 และบ้านป่าเวียง หมู่ 11 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
คณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุดที่2 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำและอสม. ลงพื้นที่หมู่ที่ 1บ้านถ้ำและหมู่10 บ้านหัวทุ่งเพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างการกักตัว
1​ ตุลาคม 2564 อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินพ่นยาฆ่าเชื้อศูนย์พักคอยบ้านจ๋ง​ หมู่4​ หลังมีผู้กักตัวครบ14วัน และเตรียมการรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงรายใหม่
การฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับอำเภอเมืองปาน และคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่ค้าของเก่า จำนวน 3 แห่ง คือ 1. (ร้านรุ่งอัมพร รีไซเคิล) ณ ม.1 ต.ทุ่งกว๋าว 2. (ร้านไม้เรือนเก่า) บ้านทุ่งปง ม.6 ต.ทุ่งกว๋าว 3. (ร้านไม้เรือนเก่า) บ้านทุ่งจี้ ม.8 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านทุ่งข่วง หมู่ 2 บ้านจ๋ง หมู่ 4 บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ 5 บ้านทุ่งจี้ หมู่ 8 และบ้านแพะใหม่ หมู่ 12 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการพ่นทำลายเชื้อโควิท​19​ บ้านพักผู้ป่วย บ้านจ๋ง​ ม.4​ หลังจากรักษาหายและกักตัวครบกำหนด
วันที่ 23 ,24 และ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวดำเนินการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหหน้าที่รักษษความปลอดภัยที่เลือกตั้ง) ประจำเขตเลือตั้งที่ 1 - 14 จำนวน 16 หน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เดินรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 - 14 เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านถ้ำ หมู่ 1 บ้านทุ่งข่วง หมู่ 2 และบ้านจ๋ง หมู่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
12​ ต.ค.​64​ ทีมควบคุมโรค​ อบต.ทุ่งกว๋าว​ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเขื้อบ้านผู้ป่วย​โควิด วัด​ และตลาดสดบ้านปลายนา​
คณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุดที่1 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำและอสม. ลงพื้นที่หมู่ที่ 4บ้านจ๋งเพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างการกักตัว
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านทุ่งข่วง หมู่ 2 บ้านทุ่งแท่น หมู่ 3 บ้านทุ่งปง หมู่ 6 บ้านปลายนา หมู่ 7 บ้านเฮี้ย หมู่ 9 บ้านหัวทุ่ง หมู่ 10 และบ้านป่าเวียง หมู่ 11 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
คณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุดที่2 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำและอสม. ลงพื้นที่หมู่ที่ 1บ้านถ้ำและหมู่10 บ้านหัวทุ่งเพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวระหว่างการกักตัว
1​ ตุลาคม 2564 อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินพ่นยาฆ่าเชื้อศูนย์พักคอยบ้านจ๋ง​ หมู่4​ หลังมีผู้กักตัวครบ14วัน และเตรียมการรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงรายใหม่
วันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านจ๋ง หมู่ 4 บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ 5 บ้านทุ่งปง หมู่ 6 บ้านปลายนา หมู่ 7 บ้านเฮี้ย หมู่ 9 บ้านป่าเวียง หมู่ 11 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 8 กันยายน 2564 คณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างกักตัว 14 วัน ให้กับประชาชนบ้านทุ่ง หมู่ 6 บ้านปลายนา หมู่ 7 บ้านเฮี้ย หมู่ 9 และบ้านป่าเวียง หมู่ 11 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการเยาวชนทุ่งกว๋าวเข้าใจเอดส์และเพศศึกษา
วันที่ 2 กันยายน 2564 คณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าตรวจเยี่ยมประชาชนบ้านจ๋ง หมู่ 4 และบ้านทุ่งข่วง หมู่ 2 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ระหว่างกักตัว 14 วัน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว๋าว
ันที่ 2 กันยายน 2564 ประชุมติดตามงานกองส่วนราชการของ อบต.ทุ่งกว๋าว
ันที่ 2 กันยายน 2564 คณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าตรวจเยี่ยมประชาชนบ้านทุ่งกว๋าว หมู่ 5 และบ้านทุ่งจี้ หมู่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ระหว่างกักตัว 14 วัน
29 สิงหาคม 2564 อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินพ่นยาฆ่าเชื้อศูนย์พักคอยบ้านจ๋ง​ หมู่4​ หลังมีผู้กักตัวครบ14วัน และเตรียมการรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียงรายใหม่
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู็บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวได้นำถุงยังชีพพร้อมเงิน จำนวน 500 บาท จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยไปมอบให้คนพิการทางการเห็น จำนวน 1 คน คือ นายวิธี การเก่ง บ้านเลขที่ 166 บ้านถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
17​ ส.ค.​ 64​ อบต.ทุ่งกว๋าว​ ดำเนินการเก็บขยะติดเชื้อ(หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว)​และขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว14หมู่บ้าน
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยบ้านถ้ำ
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยบ้านทุ่งจี้
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยบ้านจ๋ง
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเมืองดี โกวฤทธิ์ รองนายก อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมปล่อยปลา ณ อ่างเก็บนน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จำนวน 50,000 บาท และได้ทำการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ รายนายบุญธรรม แปงสาย อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 84 หมู่ 10 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา13.00 น. นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในฝ่ายที่1 ร่วมด้วยฝ่ายออกแบบพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่2
พร้อมด้วย นายนวพล จะงาม นายก อบต.ทุ่งกว๋าวร่วมกันตรวจสอบแนวคลองส่งน้ำ
ฝั่งช้าย-ฝั่งขวาของฝายทุ่งกว๋าว อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วย
นางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาด อ.เมืองปาน ร่วมกับ นายประเสริฐ ต่อเขต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ นายนวพล จะงาม นายก อบต.ทุ่งกว๋าว ลงพื้นที่ บ้านจ๋ง ต.ทุ่งกว๋าวเพื่อตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวโพด
ที่กำลังประสบ ปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการเกษตร เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปในเบื้องต้น
ได้ประสานสำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำต่อไป