โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จำนวน 50,000 บาท และได้ทำการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ รายนายบุญธรรม แปงสาย อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 84 หมู่ 10 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา13.00 น. นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในฝ่ายที่1 ร่วมด้วยฝ่ายออกแบบพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่2
พร้อมด้วย นายนวพล จะงาม นายก อบต.ทุ่งกว๋าวร่วมกันตรวจสอบแนวคลองส่งน้ำ
ฝั่งช้าย-ฝั่งขวาของฝายทุ่งกว๋าว อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วย
นางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาด อ.เมืองปาน ร่วมกับ นายประเสริฐ ต่อเขต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ นายนวพล จะงาม นายก อบต.ทุ่งกว๋าว ลงพื้นที่ บ้านจ๋ง ต.ทุ่งกว๋าวเพื่อตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวโพด
ที่กำลังประสบ ปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการเกษตร เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปในเบื้องต้น
ได้ประสานสำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำต่อไป