คู่มือประชาชน


เรื่องที่ 1 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 2 การรับชำระภาษีป้าย 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 3การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 4 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 5 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 6 การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 11 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 12 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 13 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 14 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 15 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 16 การแจ้งขุดดิน 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 17 การแจ้งถมดิน 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 18 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 19 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 1
ดาวโหลด
เรื่องที่ 21 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
ดาวโหลด
เรื่องที่ 22 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
ดาวโหลด
เรื่องที่ 23 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
ดาวโหลด
เรื่องที่ 24 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
ดาวโหลด
เรื่องที่ 25 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
ดาวโหลด
เรื่องที่ 26 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
ดาวโหลด
เรื่องที่ 27 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
ดาวโหลด