รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2560

ราคากลางจำนวน 5 โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ

รายงานผลข้อร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้างและเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งกว๋าวประจำปี 2560

ประมาณการประปา บาดาลขนาดใหญ่ (10 ลบ.ม. ต่อ ชม.)ม.12กำหนดราคากลาง(ลว.17-11-60)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว (ม.5)(ลว.17-11-60)

ตารางปปช.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.5 (ลว.17-11-60)

ประมาณการประปา บาดาลขนาดใหญ่ (10 ลบ.ม. ต่อ ชม.)ม.12กำหนดราคากลาง(ลว.17-11-60)

ปร.4-ปร.5 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ประปา ม.5)(ลว.17-11-60)

ตารางปปช.โครงการก่อสร้างประปาฯ ม.12 (ลว.17-11-60)

โครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิม_(เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)_บ้านถ้ำ_หมู่ที่_1_
ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยชมพูและถ้ำแปดแห่ง_และโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกร

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน_แบบบาดาลขนาดใหญ่_บ้านป่าเวียง__หมู่ที่_11

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งกว๋าว บ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

สรุปผลการประมาณการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.14

ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาภูเขา ม.3

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคสล. (เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านปลายนา ม.7 - บ้านเฮี้ย ม.9

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคสล. (เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านทุ่งปง ม.6 เชื่อม บ้านทุ่งจี้ ม.8

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 9 เชื่อม ซอย 4 หน้าวัดทุ่งข่วง ม.2

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหน้าโรงสีข้าวและซอยประปาเก่า บ้านทุ่งปง ม.6

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยกอย หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยเฮี้ย ม.9

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย11/1 หมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างงานเสริมไหล่ทางถนนคสล.บ้านจ๋ง ม.4 เชื่อม บ้านปลายนา ม.7

โครงการก่อสร้างวานเสริมไหล่ทางถนนคสล.บ้านทุ่งจี้ ม.8 เชื่อม บ้านทุ่งปง ม.6

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

โครงการซ่อมแซมประตูน้ำฝายสบนึง บ้านจ๋ง หมู่ที่ 4

โครงการปรับปรุงระบบปาหมู่บ้าน บ้านป่าเวียง หมู่ที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 5 หมู่ที่ 12บาดาลขนาดใหญ่ (10 ลบ.ม. ต่อ ชม.) กำหนดราคากลาง(ม.11)1

ตารางปปช.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯ ม.11

ประมาณการ

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง

สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้างบัญชีประมาณการ

บัญชีประมาณการก่อสร้างน้ำประปาภูเขา

ประมาณการงานเสริมผิว AC บ้านปลายนา-บ้านเฮี้ย (จ่ายขาดปี 60)

ตารางปปช.โครงการก่อสร้างงานเสริมไหล่ทางถนนคสล. ม.4 - ม. 7

ประกาศผลโครงการซ่อมแซมปรับปรุึงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านปลายนา ม.7 -บ้านเฮี้ย ม.9 (ลว.25/07/2560)

การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ-และทางเข้า-ออกของรถ-เพื่อการอื่นตามมาตรา-34

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์เด็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

เอกสารสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯ ม.7-ม.9

ประมาณการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนน ACม.7 - ม.9

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ม. 7-ม.9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
เรื่อง  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  3  โครงการ