รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

โครงการจ้างออกแบบผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

เรื่อง ผลการประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง (ลว.  21  มีนาคม  2561 )   

พาราแอสฟั้ลท์บ้านเฮี้ย ม.9-บ้านป่าเวียง ม.11(บัญชีแนบท้ายใบเสนอราคา)

พาราแอสฟั้ลท์บ้านจ๋ง ม.4-บ้านปลายนา ม.7(บัญชีแนบท้ายใบเสนอราคา)

ประกาศสอบราคาจ้าง 3 โครงการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ตารางปปช. สอบราคาจ้าง ปี 2561

ถนนคสล ลป.ถ 50-008(บ้านทุ่งข่วงเชื่อมบ้านป่าเวียง) แนบท้ายใบเสนอราคา

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓