รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2565
 
1.บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5)โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 ซอย 17 เขื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157 บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
2.บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5)โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้
3.บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5)โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตฝายใน บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
4.บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.50-007 บ้านถ้ำเขื่อมหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10
5.บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5)โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำน้ำตุ๋ยเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6
6.ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้
7.ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตฝายในบ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
8.ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำน้ำตุ๋ยเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6
9.ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.50-007 บ้านถ้ำเชื่อมหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10
10.ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 17 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157 บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 17 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157 บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
12.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำน้ำตุ๋ยเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6
13.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้
14.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตฝายใน บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
15.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.50-007 บ้านถ้ำเชื่อมหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10
16.ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
17.แผนประหยัดพลังงาน อบต.ทุ่งกว๋าว
18.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว.1/06/65)
19.แบบสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ม.5(ลว.1/06/65)
20.รูปแบบรายการโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 (ลว.1/06-65)
21.ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ

22.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล (ลว.17/06/65)

23.ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเมรุ ม.5 ลว.20/06/2565
24.แบบสรุปค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่่บ้านฯ ม.8 ลว.27/07/65
25.ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ลว.27/07/65
26.เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ลว.27/07/65