กฎหมายและระเบียบ
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2-พ.ศ.2549
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-2560
พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติสภาตำบลและอลค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-6-พ.ศ.2552
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง-และการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.2548
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พุทธศักราช-2550