การ ขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน

********************************

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ. การขุดดิน-ถมดิน พ. ศ.2543

ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดินพื้นดิน หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

ขุดดิน หมายความว่า กระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

บ่อดิน หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน

ถมดิน หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

เนินดิน หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

แผนผังบริเวณ หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

รายการ หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดินหรือ ถมดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอ อนุญาตขุดดิน-ถมดิน

1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ที่ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
2. หลัก ฐานที่จะต้องยื่นประกอบ ดังนี้
    - แบบแปลน-รายละเอียดการขุดดิน-ถมดิน
    - สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) ผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด
    - สำเนาโฉนดที่ดิน ทุกหน้า (ห้ามย่อ-ขยาย) จำนวน 2-5 ชุด
    - สำเนาใบอนุญาตในผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
    - สำเนารับรองเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
3. กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขุดดิน-ถมดินในที่ดินของผู้อื่น) เพิ่มหลักฐาน ดังนี้
    - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
    - สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้า ของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
4. กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เพิ่มหลักฐาน ดังนี้
    - หนังสือ มอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จำนวน 1 ชุด
    - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด