วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

แหล่งน้ำสมบูรณ์ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเกษตรยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น

ผ้าทอขึ้นชื่อ   เลื่องลือพระศิลา ถ้ำงามตระกานตา  มากคุณค่า  โครงการพระราชดำริฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการให้บริการประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

จังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง

สำนักงานท้องถิ่น จ.ลำปาง

กรมการจัดหางาน


 

 


วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลพะราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรผู้เลื้ยงให้สามารถดูแลสัตว์เลิ้ยงปลอดภัยและปลอดโรค
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตำบลทุ่งกว๋าว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
โครงการ "ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน"
โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
กองช่าง อบต.ทุ่งกว๋าว ได้ดำเนินการออกสำรวจ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหลวง หมู่ที่ 13 จำนวน 4 จุด ทั้งนี้หากไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านชำรุด กรุณาแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน หรือ ส.อบต. ในหมู่บ้านเพื่อให้ทางผู้ใหญ่บ้านทำเรื่องขอซ่อมแซมมายัง อบต.ทุ่งกว๋าว ต่อไป
แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว วันจันทร์ หมู่ที่ 1, 13, 3, 11 วันอังคาร หมู่ทีี่ 7, 9 วันพุธ หมู่ที่ 2, 10, 12 วันพฤหัสบดี หมู่ที่ี 4, 5 วันศุกร์ หมู่ที่ 6, 8, 14 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ครัวเรือนละ 20 บาท/เดือน
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย คือ นายผัด ทาสิทธิ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 10 บ้านหัวทุ่งตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการสนับสนุนพัฒนาการผลิตการบริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดความรู้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทุ่งกว๋าว
โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
บ้านหัวทุ่งหมู่ 10 ต.ทุ่งกว๋าว ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัดรองชนะเลิศอันดับที่สอง

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2562

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2561

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2560

 


คลิก อ่าน
แจ้งประชาสัมพันธ์***งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะและเผาวัชชพืชข้างทางเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เช่นพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวน และบ่อขยะ เป็นเวลา ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  นายนวพล จะงาม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

 

facebook อบต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง::: พยากร ณ์อากาศ :::
 

::: ผลสลากกินแบ่ง :::
 
สถิติผู้เข้าชม
Hit Counter