วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

แหล่งน้ำสมบูรณ์ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเกษตรยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าทอขึ้นชื่อ   เลื่องลือพระศิลา ถ้ำงามตระกานตา  มากคุณค่า  โครงการพระราชดำริฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการให้บริการประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

จังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง

สำนักงานท้องถิ่น จ.ลำปาง

กรมการจัดหางาน


 

 


วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา13.00 น. นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในฝ่ายที่1 ร่วมด้วยฝ่ายออกแบบพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่2
พร้อมด้วย นายนวพล จะงาม นายก อบต.ทุ่งกว๋าวร่วมกันตรวจสอบแนวคลองส่งน้ำ
ฝั่งช้าย-ฝั่งขวาของฝายทุ่งกว๋าว อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วย
นางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาด อ.เมืองปาน ร่วมกับ นายประเสริฐ ต่อเขต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ นายนวพล จะงาม นายก อบต.ทุ่งกว๋าว ลงพื้นที่ บ้านจ๋ง ต.ทุ่งกว๋าวเพื่อตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวโพด
ที่กำลังประสบ ปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการเกษตร เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปในเบื้องต้น
ได้ประสานสำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำต่อไป
งานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกิจกรรมดังกล่าวบูรณาการร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สภ.เมืองปาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง โดยกำหนดเป็นจุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ขอให้ทุกท่านเดินทางไป-กลับ โดยสวัสดิภาพ !!!อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่าง ขอบคุณครับ
ันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในช่วงเย็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน
วันที่ 28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ ชาติ แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการเยาวชนทุ่งกว๋าวเข้าใจเอดส์
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พศ.๒๕๖๓ นายสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมนางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน นายนวพล จะงาม นายองค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว และนายประเสริฐ ต่อเขต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(อุทกกภัย)หมู่ที่ ๗ บ้านปลายนาและหมู่ที่ ๙ บ้านเฮี้ย ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เดือนสิงหาคม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กน่าอยู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาพัฒนามนุษย์
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผล กระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อบต.ทุ่งกว๋าว
โครงการอบรมสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว๋าว
โครงการ ๙ ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจาณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563, พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลพะราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรผู้เลื้ยงให้สามารถดูแลสัตว์เลิ้ยงปลอดภัยและปลอดโรค
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตำบลทุ่งกว๋าว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
โครงการ "ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน"
โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
กองช่าง อบต.ทุ่งกว๋าว ได้ดำเนินการออกสำรวจ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหลวง หมู่ที่ 13 จำนวน 4 จุด ทั้งนี้หากไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านชำรุด กรุณาแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน หรือ ส.อบต. ในหมู่บ้านเพื่อให้ทางผู้ใหญ่บ้านทำเรื่องขอซ่อมแซมมายัง อบต.ทุ่งกว๋าว ต่อไป
แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว วันจันทร์ หมู่ที่ 1, 13, 3, 11 วันอังคาร หมู่ทีี่ 7, 9 วันพุธ หมู่ที่ 2, 10, 12 วันพฤหัสบดี หมู่ที่ี 4, 5 วันศุกร์ หมู่ที่ 6, 8, 14 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ครัวเรือนละ 20 บาท/เดือน
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย คือ นายผัด ทาสิทธิ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 10 บ้านหัวทุ่งตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการสนับสนุนพัฒนาการผลิตการบริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดความรู้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทุ่งกว๋าว
โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
บ้านหัวทุ่งหมู่ 10 ต.ทุ่งกว๋าว ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัดรองชนะเลิศอันดับที่สอง

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2564

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2563

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2562

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2561

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2560

 


...ประกาศจังหวัดลำปาง...
เรื่องการงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

คลิก อ่าน
แจ้งประชาสัมพันธ์***งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะและเผาวัชชพืชข้างทางเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เช่นพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวน และบ่อขยะ เป็นเวลา ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

 

facebook อบต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง::: พยากร ณ์อากาศ :::
 

::: ผลสลากกินแบ่ง :::
 
สถิติผู้เข้าชม
Hit Counter