วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

แหล่งน้ำสมบูรณ์ ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การเกษตรยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าทอขึ้นชื่อ   เลื่องลือพระศิลา ถ้ำงามตระกานตา  มากคุณค่า  โครงการพระราชดำริฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลการให้บริการประชาชน

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

จังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง

สำนักงานท้องถิ่น จ.ลำปาง

กรมการจัดหางาน


 

 


ันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 10 รูป พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในช่วงเย็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน
วันที่ 28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของ ชาติ แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการเยาวชนทุ่งกว๋าวเข้าใจเอดส์
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
วันที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พศ.๒๕๖๓ นายสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมนางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน นายนวพล จะงาม นายองค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว และนายประเสริฐ ต่อเขต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(อุทกกภัย)หมู่ที่ ๗ บ้านปลายนาและหมู่ที่ ๙ บ้านเฮี้ย ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เดือนสิงหาคม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กน่าอยู่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาพัฒนามนุษย์
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผล กระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อบต.ทุ่งกว๋าว
โครงการอบรมสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว๋าว
โครงการ ๙ ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจาณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2/2563, พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน รวมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562
พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลพะราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรผู้เลื้ยงให้สามารถดูแลสัตว์เลิ้ยงปลอดภัยและปลอดโรค
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตำบลทุ่งกว๋าว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
โครงการ "ฝึกอาชีพระยะสั้น 30 วัน"
โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
กองช่าง อบต.ทุ่งกว๋าว ได้ดำเนินการออกสำรวจ และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหลวง หมู่ที่ 13 จำนวน 4 จุด ทั้งนี้หากไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านชำรุด กรุณาแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน หรือ ส.อบต. ในหมู่บ้านเพื่อให้ทางผู้ใหญ่บ้านทำเรื่องขอซ่อมแซมมายัง อบต.ทุ่งกว๋าว ต่อไป
แผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว วันจันทร์ หมู่ที่ 1, 13, 3, 11 วันอังคาร หมู่ทีี่ 7, 9 วันพุธ หมู่ที่ 2, 10, 12 วันพฤหัสบดี หมู่ที่ี 4, 5 วันศุกร์ หมู่ที่ 6, 8, 14 อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ครัวเรือนละ 20 บาท/เดือน
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย คือ นายผัด ทาสิทธิ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 41 หมู่ 10 บ้านหัวทุ่งตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการสนับสนุนพัฒนาการผลิตการบริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดความรู้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทุ่งกว๋าว
โครงการจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
บ้านหัวทุ่งหมู่ 10 ต.ทุ่งกว๋าว ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัดรองชนะเลิศอันดับที่สอง

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2563

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2562

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2561

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2560

 


คลิก อ่าน
แจ้งประชาสัมพันธ์***งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเผาขยะและเผาวัชชพืชข้างทางเผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เช่นพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวน และบ่อขยะ เป็นเวลา ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  นายนวพล จะงาม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

 

facebook อบต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง::: พยากร ณ์อากาศ :::
 

::: ผลสลากกินแบ่ง :::
 
สถิติผู้เข้าชม
Hit Counter