รวมภาพกิจกรรมต่างๆ

โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2559‏

โครงการปลูกต้นไม้ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเฉลิมพร

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2558‏

การรณงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า‏

พิธีเปิดป้ายศูนย์ดำรงธรรม
ทำบุญอาคารหอประชุม อบต.ทุ่งกว๋าว 17 มกราคม 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2558

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ม.2‏

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ม.1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ม.5‏

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ม.7‏

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบ่อพัก ม.3

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ม.4‏

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.13‏

โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังหน้าบ้านนายสม การดื่ม ม.7‏

โครงการซ่อมแซมตลิ่งพัง หลังโรงเรียนบ้านปลายนา

โครงการก่อสร้างฝายลุงติ๊บ บ้านป่าเวียง ม.11

โครงการก่อสร้างฝายหลวง บ้านเฮี้ย ม.9
โครงการก่อสร้างฝายทุ่งกว๋าว

โครงการ จัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ทุ่งกว๋าว

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด (โครงการ D.A.R.E.)


ประเพณีตานก๋วยสลาก

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพิ้นที่สีเขียว

โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็ง

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา

ครงการอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน

โครงการ อบรมวินัยจราจร

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2557

โครงการก่อสร้างฝายทุ่งร้องบ้านหัวทุ่ง หมู่ 10
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเลียบลำน้ำแม่ตุ๋ยบ้านทุ่งกว๋าว จุดที่2 ทิศตะวันออก

โครงการกั้นน้ำเข้าลำเหมืองทุ่งกว๋าว หมู่ 10

โครงการ ขุดบ่อน้ำ ลำน้ำแม่ตุ๋ยบ้านจ๋งหมู่ 4‏

โครงการขุดลอกแก้มลิงสระเก็บน้ำห้วยใต้บ้านถ้ำ หมู่ 1‏

เสริมส่งประชาธิปไตยแก่ประชาชน

โคงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
โครงการเยาวชนทุ่งกว๋าวปลอดยาเสพติด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
จัดงานวันสตรีสากล‏
จัดการแข่งขันโครงการกีฬาต้านยาเสพติด
จัดงานวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)

จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2557‏
จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557