โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

งานควบคุมภายใน

งานบริหารจัดการความเสี่ยง