• แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
  • ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ซึ่งจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และด้านอื่นๆ ตามความเดือนร้อนของประชาชน โดยประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว สามารถเข้ามาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่ www.thungkaow.go.th และ facebook อบต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน คลิกดาวโหลด