การประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าวสมัยสามัญ ประจำปี 2565

 1. รายงานการประชุมสภา-อบต.ทุ่งกว๋าว-ครั้งแรก
 2. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2565
 3. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565
 4. รูปประชุมสภา-อบต.ทุ่งกว๋าว
 5. รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัย 2 ครั้งที่ 1
 6. รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัย 3 ครั้งที่ 1
 7. รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัย 3 ครั้งที่ 2
 8. รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัย 4 ครั้งที่ 1

การประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565

 1. รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
 2. รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 3. รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
 4. รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

หนังสือเรียกประชุมสภา ประจำปี 2565

 1. เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่ 1
 2. เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 3. เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3
 4. เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4


หนังสือนัดประชุมสภา ประจำปี 2565

 1. นัดประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่1
 2. นัดประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
 3. นัดประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
 4. นัดประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. นัดประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 6. นัดประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1


การประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว ประจำปี 2564

 1. นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 64
 2. เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 64
 3. เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 64
 4. นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 5. นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 6. รายงานการประชุมสภาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2
 7. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564

 1. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564
 2. ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564
 3. นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64
 4. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 64