นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 
3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 
4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร
 
5..หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคลประจำปี

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง 99 สายงาน

1.ประเภทบริหารท้องถิ่น
2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
3.ประเภทวิชาการ
4.ประเภททั่วไป